Producenci
Regulamin

REGULAMIN

sprzedaży w sklepie internetowym Smukke.pl

Sklep internetowy Smukke.pl, działający pod adresem http://www.smukke.pl/,  prowadzony jest przez Darię Polarczyk – Gargałę, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą Smukke Daria Polarczyk-Gargała, adres: ul. Długa 19/56, 00-238 Warszawa, NIP 9512030960, REGON 147127241.

I. Definicje.

DNI ROBOCZE - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę/y ze Sklepem w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

PRZESYŁKA GABARYTOWA –przesyłka, której waga przekracza wartości podane w pkt V.6. niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

SKLEP - sklep internetowy Smukke.pl, działający pod adresem http://www.smukke.pl/;

SPRZEDAWCA - Daria Polarczyk – Gargała, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą: Smukke Daria Polarczyk-Gargała, adres: 

ul. Długa 19/56, 00-238 Warszawa, NIP 9512030960, REGON 147127241.

TOWAR – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ – każda umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jednoznacznie określające istotne ilość i rodzaj Towaru.

II. Postanowienia ogólne.

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.  

2. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez Internet w formie Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne, nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu odnoszące się do towarów dostępnych na zamówienie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

III. Ceny oraz opłaty należne za dostarczane towary.

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu podane są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

3. W przypadku wyboru sposobu dostarczenie produktu innego niż osobisty, do ceny produktu należy doliczyć odpowiedni koszt przesyłki.

4. Koszty przesyłki zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia.

5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jego potwierdzenia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen wystawionych towarów. Zmiany te nie dotyczą realizowanych już zamówień.

IV. Przyjmowanie zamówień.

1. Składanie zamówienia odbywa się przez stronę www.smukke.pl.

2. Warunkiem korzystania ze sklepu i złożenia zamówienia jest rejestracja Klienta na stronie www.smukke.pl.

3. Zamówienie trafia do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”, oraz podanie w danych numeru telefonu, adresu e-mail, adresu dostawy Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia, a także opłacenie zamówienia.

5. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru jest paragon lub faktura VAT.

V. Realizacja zamówień.

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. W przypadku zamówienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski) oraz innego kraju szczegóły zamówienia oraz koszt dostarczenia ustala się drogą mailową lub telefonicznie.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Towary w sklepie są dostępne od ręki lub na zamówienie.

4. Towary dostępne od ręki są wysyłane do 48 godzin (2 dni robocze) od czasu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

5. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm: Poczta Polska, UPS, DHL oraz InPost (Paczkomaty):

a)      Poczta Polska - koszt przesyłki wynosi:

•         12 zł z przedpłatą na konto (przelew tradycyjny),

•         16 zł przesyłka za pobraniem.

b)      InPost (Paczkomaty)- koszt przesyłki wynosi:

•         Waga do 36 kg - 10 zł z przedpłatą na konto (przelew tradycyjny),

•         dodatkowo 6 zł za pobraniem.

c)      UPS - koszt przesyłki wynosi:

•        Waga do 30 kg: 18,50 zł.

•        dodatkowo 4,5 zł za pobraniem.

d)      DHL - koszt przesyłki wynosi:

•       Waga do 30 kg: 17 zł.

•       dodatkowo 4,5 zł za pobraniem

6. Ceny określone w pkt. 5 nie dotyczą przesyłek gabarytowych, których transport jest droższy, a koszt dostarczenia do klienta będzie ustalany drogą e-mailową bądź telefonicznie.

7. Ceny określone w pkt. 5 dotyczą kosztu przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszt dostarczenia przesyłki do klienta poza granicami terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie ustalany drogą e-mailową bądź telefonicznie.

8. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

9. Klient zobowiązany jest przy odbiorze wysyłki w obecności kuriera do sprawdzenia zawartości przesyłki oraz czy nie została ona zniszczona podczas transportu. Klient, który zauważył uszkodzenia zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Klient, który zauważył szkodę w przesyłce po odjeździe kuriera zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania firmy kurierskiej o jej stanie. Przewoźnik ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia przesyłki przysłać kuriera w celu sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

10. Istnieje możliwość odbioru towaru osobiście pod adresem ul. Długa 19, 00-238, Warszawa.

 VI. Reklamacje i zwrot towaru.

 1. Reklamacje i zwrot towaru odbywają się na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. 
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
 9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 7.
 10. W terminach określonych w pkt. 8 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

VII. Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. 
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub formularza przed jego upływem. Złożenie oświadczenia może nastąpić także na formularzu odstąpienia od umowy załączonym do przesyłki.
  Klient może pobrać formularz odstąpienia od umowy: 
  Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość - wersja PDF


  Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: ….@smukke.pl lub listownie.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sklepem. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. 
 5. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także fakturą oraz informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze. Termin zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni kalendarzowych.
 6. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na nasz adres. 
 7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz wartości najtańszej, standardowej przesyłki towaru przesłanego do Klienta, o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Klienta.
 8. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 VIII. Płatność.

 1. Sklep umożliwia do wyboru następujące formy płatności:

a)    przedpłata na konto bankowe (przelew tradycyjny),

b)    płatność przelewem przez internet w systemie PayU,

c)    płatność kartą płatniczą Visa lub MasterCard w systemie PayU,

d)    płatność gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez Pocztę Polską, UPS, DHL, InPost (Paczkomaty).

2. Przedpłata (przelew tradycyjny) powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

92 1140 2004 0000 3302 7920 3845

Daria Polarczyk-Gargała

IX. Dane osobowe.

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu jest rejestracja Klienta.
 2. Klient rejestrując się w Sklepie wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany.
 5. Rejestrując się w Sklepie Klient może wyrazić również zgodę na wykorzystanie przez Sklep jego danych w celach marketingowych i promocyjnych.

 X. Postanowienia końcowe.

 1. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy Regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 3. Złożenie zamówienia stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.smukke.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
 5. Klienci posiadający Konto Użytkownika Sklepu zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy nie zrezygnują z Konta Użytkownika Sklepu w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z pkt. 16 ust. 3 powyżej.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2015 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl